Aktualności

Męska energia serca – channeling Marii Magdaleny

Drodzy Przyjaciele!

Poniżej prezentujemy nasze tłumaczenie kolejnego channelingu Marii Magdaleny przekazanego za pośrednictwem Pameli Kribbe. Jest to równocześnie trzeci rozdział książki Pameli zatytułowanej: „The Forbidden Female Speaks” (dosłownie: „Kobieta zakazana mówi”). Pamela Kribbe nie jest nauczycielką Drogi Mistrzostwa i jej channelingi mogą mieć nieco inny charakter niż te płynące przez Jayema, ale czujemy, że są one cenne i warte podzielenia się.

Wszystkie nasze tłumaczenia na tej stronie są oferowane bezpłatnie jako dar serca. Jeśli jednak chcesz wyrazić swoją wdzięczność lub nas wesprzeć w tym projekcie, możesz przekazać darowiznę poprzez zakładkę Wsparcie na tej stronie. 

MĘSKA ENERGIA SERCA
Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy

Jest to część rozmowy Pameli Kribbe z Marią Magdaleną, podczas której Pamela zadaje Marii pytania i otrzymuje od niej odpowiedzi za pośrednictwem channelingu.

MĘSKA ENERGIA SERCA – POSŁUCHAJ AUDIO

Jak opisałabyś skupioną na sercu męską energię? Jak wygląda wysokowibracyjna, dojrzała męska energia?

Męska energia jest zasadniczo skierowana na zewnątrz. Jest skupiona na przejawianiu się w zewnętrznym świecie. Jest to ruch od wewnątrz na zewnątrz. Męska energia pokazuje swą siłę w podążaniu na zewnątrz. Jest ona zdolnością stawania się widocznym i jawnym oraz poruszania się z ciemności do światła. Ów ruch jest aktem wiary, podobnym do tego, gdy dziecko zostawia za sobą bezpieczeństwo łona matki. Ten ruch w kierunku przejawienia się wymaga odwagi, śmiałości i ducha przygody. Jeśli podążasz za swoją męską energią, trwasz sam, porzucasz to, co stare i znajome, w czym znajdowałeś bezpieczeństwo, i używasz swej wolności, by tworzyć i odkrywać coś nowego. Nieodłączną cechą męskiej energii jest domaganie się owej wolności, torowanie drogi dla swej własnej, osobistej podróży, wyróżnianie się i przynoszenie odnowy. Wiąże się z przeciwstawianiem ustanowionemu porządkowi i byciem raczej nieposłusznym niż uległym, jeśli jest to wymagane, aby stworzyć coś nowego. Oznacza to wyzwalanie się ze starych, znajomych sposobów działania. Męską energię charakteryzuje pragnienie ekspansji oraz naginania i przekraczania granic. Poczucie wolności, ciekawości i zuchwałości to naturalne cechy charakterystyczne tej energii. 

Męska energia jest niezbędnym aspektem wszystkich twórczych procesów. Żeńska energia, która reprezentuje świat wewnętrzny, inspiruje energię męską. Weźmy przykład artysty malarza (mógłby to być mężczyzna lub kobieta, ale ja użyję przykładu malarza mężczyzny). Spaceruje on na łonie natury i doświadcza dziewiczej harmonii lasu lub widzi twarz jednej ze swych ukochanych i czuje w niej głębię i piękno. Tym jest żeńska energia w nim. Jest empatyczna, patrzy poza zewnętrzne pozory i łączy się z wewnętrzną istotą wszystkiego, co żyje. Malarz zainspirowany wrażeniami, które go poruszają, bierze pędzel w dłoń. Teraz jego uwaga przechodzi z otwartej, wszystko chłonącej wrażliwości ku skoncentrowanemu, celowemu działaniu na zewnątrz. To, co zostało zebrane wewnątrz, teraz przybiera wyjątkową formę w zewnętrznym świecie – jego formę. Jego twórcza moc umacnia się, a następnie uwalnia on to, co skrystalizowało się we wnętrzu jego istnienia. W wyrażaniu i przejawianiu siebie wyróżnia się on jako jednostka, jednocześnie prezentując coś większego od siebie samego: uniwersalną ludzką naturę, która dotyka serc wszystkich. Poprzez subtelność dzieła sztuki artysta łączy się z całą ludzkością, jednocześnie wyrażając swą indywidualność. Męskie i żeńskie energie nieustannie pracują razem w tym twórczym procesie.

Każdy twórczy akt wymaga intymnej współpracy między żeńskimi i męskimi energiami. Jeżeli występuje zbyt duży nacisk na męską energię, stworzenia są pozbawione duszy i nie wzbudzają żadnego uczucia, empatii czy miłości. Masowa produkcja dóbr konsumpcyjnych jest tego przykładem. Jeśli, z drugiej strony, przeważa energia żeńska, to co jest tworzone, może nie udać się za dobrze. Żeńska energia tkwi bowiem na poziomie wewnętrznych snów i wyobrażeń lub pozostaje mglista i nienarzucająca się, bez wyróżniającej się oryginalności. Obie energie są niezbędne dla jakiegokolwiek twórczego procesu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby męskie i żeńskie energie były zbalansowane w każdej ludzkiej istocie

Obecnie męska energia jest demonizowana w postępowych i duchowych kręgach. Dzieje się tak dlatego, że w przeszłości męska energia odcisnęła swe piętno w agresywny, opresyjny, mizoginistyczny i często brutalny sposób. Wciąż widzimy skutki tej przeszłości. Nadal jesteśmy świadkami przejawów tego niepohamowanego aspektu męskiej energii odłączonego od energii żeńskiej. Terroryzm jest tego ekstremalnym wyrazem, lecz na przykład nadużycia finansowego świata również cechują się ową wyobcowaną, głęboko odizolowaną męską energią, która utraciła kontakt z życiem i uczuciami. Jednakże na głębszym poziomie ten stan rzeczy ulega zmianie. Coraz więcej ludzi widzi, że wizerunek „twardziela”, który ma wszystko pod kontrolą, jest nieautentyczny, niczym maska ukrywająca niedorozwinięte życie wewnętrzne. Obecnie w waszej kulturze, a szczególnie wśród młodszych pokoleń, ta beznamiętna, otępiała forma męskości nie jest dłużej ceniona. Stopniowo zaczyna się wyłaniać inny obraz męskości, nadający większe znaczenie wrażliwości i współczuciu. Lecz na razie wciąż mamy do czynienia z dużym zmieszaniem co do tego, co oznacza męskość i bycie mężczyzną.

Wielu ludzi, szczególnie w duchowych kręgach podkreślających potrzebę połączenia empatii i miłości, żywi podejrzliwość wobec męskiej energii. Męska energia utożsamiana jest z dominacją, agresją i podporządkowaniem. Współczesne społeczeństwo odczuwa wstręt względem tej starej męskiej energii. Nawet w owych wymagających i trudnych sektorach, takich jak biznes czy medycyna, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na łagodniejsze wartości, takie jak szacunek dla jednostki czy otwarta komunikacja, zaś tak zwane „organizacje spłaszczone” zastępują władzę i hierarchię formami współpracy opartymi na równości. Jest to oczywiście pozytywny rozwój zdarzeń, prowadzący do większej równości płci, jednakże w pewnych obszarach proces ten przyjął przeciwstawną do tej, ekstremalną formę: przecenienie żeńskiej energii względem energii męskiej. Cechy takie, jak zdecydowanie, wyznaczanie granic i wyróżnianie się dzięki swoim wyjątkowym cechom są teraz postrzegane jako z gruntu agresywne, a przecież świadome użycie męskiej energii jest niezbędne, szczególnie gdy twoja żeńska energia jest dobrze rozwinięta, a serce otwarte.

Oto cały paradoks: w obecnych czasach rozpoznaje się, że żeńska energia jest cenna i niezbędna dla wszelkiego rodzaju procesów, takich jak komunikacja, współpraca i kreatywność. Lecz żeńską energię można tak naprawdę przejawić w nowych formach i stylach życia tylko wtedy, gdy jest ona połączona z dojrzałą, zbalansowaną męską energią. Żeńska energia skupia się na połączeniu, otwartej komunikacji i empatii. Ma ona w sobie potencjał wyższej wibracji świadomości jedności – rozpoznania, że wszyscy jesteśmy jednym, że wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. Ta energia jest bardzo potrzebna w tym świecie podziału, nienawiści i nietolerancji. Jednakże skupiona na sercu żeńska energia nie może rozkwitnąć w społeczeństwie bez dojrzałej męskiej energii, która uzupełnia i dopełnia ją w naturalny sposób. Bo i żeńska energia nie może rozkwitnąć w jednostkach, które skupiają się jedynie na żeńskich cechach empatii i troski, a tłumią i odrzucają swą energię męską.

Co się dzieje, gdy polegasz na skupionej na sercu żeńskiej energii, jednocześnie wypierając się w sobie lub odrzucając męską energię? Zatracasz siebie. Męska energia zapewnia, że pozostajesz ześrodkowana lub ześrodkowany, że jesteś jednostką z wyznaczonymi granicami i że gdy łączysz się z innymi, jesteś w stanie ich puścić, kiedy to stosowne, uznając swoją indywidualność. Godzisz się ze swoją samotnością. Związki, w których żeńska energia jest nazbyt uwydatniona, charakteryzują się zbyt wielką tęsknotą za jednością, „byciem razem”, za scaleniem się z inną osobą czy grupą. Męska energia uświadamia ci, że ty już jesteś pełnią, co ma pozytywny wpływ na twoje związki. Przynoszący spełnienie związek zachowuje równowagę pomiędzy byciem sobą (aspekt męski) a przekraczaniem siebie (aspekt żeński). 

Dlaczego w obecnych czasach bycie bardzo wrażliwym jest takim wyzwaniem? Coraz więcej ludzi cierpi z tego powodu, a wiele dzieci wykazuje niestabilne zachowania z powodu swojej wrażliwości i braku energetycznych granic. Można dostrzec, że osoby te mają mocno rozwiniętą żeńską energię – ich czakra serca jest szeroko otwarta – lecz w niewystarczającym stopniu używają męskiej energii. Męska energia ma zdolność mówienia „nie” i chronienia cię, lecz ponieważ wytworzono tak wielkie tabu odnośnie tej energii, ta j`akość nie jest wyrażana. Działanie z pozycji mocy i obrona własnych praw są postrzegane jako coś negatywnego. Ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę, czym naprawdę jest męska energia i jak można się nią posługiwać w zrównoważony i dojrzały sposób.

Skupiona na sercu, dojrzała męska energia jest w pełni połączona z energią żeńską. Energia męska reprezentuje czynną, skierowaną na zewnątrz zasadę przejawiania w każdym człowieku i we wszystkich innych żywych istotach. Jest to niezbędny aspekt każdego stworzenia i naturalne uzupełnienie żeńskich aspektów receptywności, ukierunkowania na wnętrze i empatii. Męskie i żeńskie energie są całkowicie równe i tworzą całość. Żeńska energia nie jest słabsza od męskiej, zaś męska energia nie musi się opierać na ego.

W Stworzeniu mamy do czynienia z dwoma kierunkami ruchu: ruchem w kierunku równości (wykraczania poza swą indywidualność) i ruchem w kierunku różnorodności (pełnemu wzięciu odpowiedzialności za swoją indywidualność). Oba te kierunki są dobre i cenne. W tym pierwszym doświadczamy połączenia z innymi oraz radości, jaką owo połączenie wnosi do naszych serc. W tym drugim doświadczamy wyjątkowości i kreatywności. W duchowych kręgach ruch w kierunku jedności jest często uznawany za jedyny prawdziwy i jedyny wartościowy. Jednakże w męskim ruchu w kierunku indywidualności zawiera się ogromna moc, pogłębienie i wzbogacenie; jest on siłą napędową Stworzenia. 

Bardzo ważne jest, abyście przyjęli i zintegrowali męską energię w jej skupionej na sercu formie. Jest to szczególnie prawdziwe dla kobiet o otwartym ośrodku serca i wysokim poziomie wrażliwości, kobiet oddanych duchowości i wewnętrznemu rozwojowi. Wiele z tych kobiet jest wciąż wrogo nastawiona wobec męskości. Jest to spowodowane wspomnieniami wykorzystywania seksualnego, upokorzenia i nierówności. Wspomnienia te mogą pochodzić z tego życia lub z żyć poprzednich. One nie istnieją tylko w pojedynczych kobietach, ale również w zbiorowej kobiecej świadomości, która wpływa na każdą ludzką istotę. Wspomnienia te i rany tworzą poczucie braku zaufania wobec mężczyzn i męskiej energii. Masz wrażenie, że jeśli w obecności męskiej energii otworzyłabyś się i stanęła w bezbronności, to twoje zaufanie automatycznie zostałoby zawiedzione. Część ciebie zamyka się, ponieważ nie chce czuć przeszłego bólu. Szczególnie obszar brzucha stał się u wielu kobiet pusty, ponieważ one energetycznie się z niego wycofały. Jeśli nie ufasz swej własnej męskiej energii i się od niej odcinasz, niesatysfakcjonujące będą nie tylko twoje związki z mężczyznami, ale również twój związek z samą sobą. Pozbawiasz się mocy, jeśli nie chcesz używać swej męskiej energii. Wypierasz się wtedy podstawowego aspektu Stworzenia i swej własnej duszy. To zaś sprawia, że jesteś niekompletna i słaba, prowadząc do niezrównoważonych związków z mężczyznami. Związki, które przyciągasz, będą odzwierciedlały twój związek z męską energią. Często będzie się wtedy pojawiało zarówno intensywne przyciąganie, jak i odraza oraz brak poczucia bezpieczeństwa.

Wzięcie życia w swoje ręce oznacza, że jako kobieta uznajesz swoją indywidualność, chronisz swoją energię serca i osiągasz równowagę pomiędzy dawaniem a przyjmowaniem. Uzdrowiona kobieta jest pewną siebie, niezależną kobietą, która potrafi kochać, nie wypierając się samej siebie. Cieszy się ona miłością i bliskością, której doświadcza z partnerem, dziećmi, przyjaciółmi, znajomymi, a jednocześnie lubi być sama i chętnie posługuje się swymi wyjątkowymi darami i zdolnościami, przyjmując obfitość i kreując swe własne życie. Pewna siebie kobieta nie dyskredytuje męskiej energii; rozpoznaje ją jako część siebie i jej używa – a zatem nie jest emocjonalnie zależna od męskiego partnera. Jest kobietą, a jednocześnie duszą. Dusza zawiera zarówno męskie, jak i żeńskie energie. Jako dusza żyłaś w męskich i kobiecych ciałach. Poprzez ustanowienie połączenia ze swoją duszą wiesz, że jesteś czymś więcej niż kobietą czy mężczyzną i możesz postanowić grać rolę kobiety z pozycji siły i samoświadomości. 

P.S. Drodzy Przyjaciele, przy okazji informujemy Was, że zaprosiliśmy Pamelę do poprowadzenia webinaru online z polskim tłumaczeniem w dniach 26-27 czerwca z channelingiem Marii Magdaleny i Jeszuy oraz możliwością zadawania im pytań. Zainteresowanych zapraszamy do kliknięcia w powyższy link.